Zarejestruj organizację

Dodaj swoje koło lub organizację realizującą projekty naukowe...

Najlepsze
w 2017 roku

Uwaga! Nowa formuła konkursu od 2017r.

Regulamin konkursu StRuNa

Regulamin konkursu StRuNa 2017

 

01.
Niniejszy regulamin Konkursu StRuNa, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz weryfikowania i oceniania zgłoszeń w konkursie StRuNa 2017, zwanym dalej „Konkursem”.
02.
Organizatorem Konkursu i wyłącznym administratorem bazy danych Uczestników Konkursu jest Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, zwana dalej „Organizatorem”.
03.
Uczestnikami konkursu są studenci i doktoranci polskich uczelni – zwani dalej „Uczestnikami” – reprezentujący:
– koła naukowe oraz inne podmioty skupiające studentów i/lub doktorantów zarejestrowane na podstawie art. 205 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity: DzU z 2016 r., poz. 1842),
– stowarzyszenia skupiające studentów i/lub doktorantów zarejestrowane na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst ujednolicony: DzU z 2017 r., poz. 210),
– inne wyraźnie wyodrębnione organizacyjnie podmioty skupiające studentów i/lub doktorantów (np. redakcje mediów akademickich, organy wykonawcze samorządu studentów lub doktorantów);
które działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizują przedsięwzięcia o charakterze naukowym.

 

KATEGORIE I ETAPY KONKURSU

04.
Konkurs posiada 5 kategorii podstawowych:
– Projekt Roku 2017,
– Wyprawa Roku 2017,
– Konferencja Roku 2017,
– Koło Naukowe Roku 2017,
– Opiekun Naukowy Roku 2017.
Kategorią główną Konkursu jest Projekt Roku 2017.
Kategorie Projekt Roku 2017, Wyprawa Roku 2017 i Konferencja Roku 2017 są w dalszej części Regulaminu nazywane „projektowymi”.
Kategorie Koło Naukowe Roku 2017 i Opiekun Naukowy 2017 są w dalszej części Regulaminu nazywane „podmiotowymi”.
05.
Organizator ma możliwość przyznania wyróżnień, przyznania Nagrody Internautów lub innych nagród dodatkowych, a także przyznania nagród specjalnych w doraźnie zdefiniowanych kategoriach.
06.
W każdej kategorii Konkurs jest dwuetapowy. Pierwsze etapy nazywane są dalej „eliminacjami”, a drugie etapy „finałami”.

 

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

07.
Zgłoszenie konkursowe można przesłać od 18 września 2017 r., od godziny 18:00 do 18 października 2017 r., do godziny 18:00.
08.
Zgłoszenie konkursowe może przesłać drogą elektroniczną student lub doktorant polskiej uczelni w imieniu podmiotu, który reprezentuje, jeżeli:
– ukończył 18 lat,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– w dniu przesłania zgłoszenia konkursowego posiada status studenta lub doktoranta.
09.
Zgłoszenie konkursowe składa się z wypełnionego formularza (dostęp do formularza zgłoszeniowego uzyskuje się klikając tytuł wybranej kategorii na stronie http://struna.edu.pl/najlepsze-w-2017.html) oraz – ewentualnie – załączników.
10.
Zgłoszenie konkursowe może być wycofane na każdym etapie Konkursu na pisemną prośbę Uczestnika, aż do momentu ogłoszenia wyników Konkursu.
11.
Zgłoszenie konkursowe niekompletne, zgłoszenia niespełniające warunków formalnych Konkursu bądź wymagań zawartych w Regulaminie, zgłoszenia dostarczone Organizatorowi po wyznaczonym terminie oraz zgłoszenia, do których załączniki zostały dostarczone Organizatorowi po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
12.
Zgłoszenia konkursowe muszą dotyczyć projektów i działań, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2016 r. a 30 września 2017 r.
13.
Jeden podmiot może przesłać w danym roku tylko jedno zgłoszenie konkursowe w danej kategorii.

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

14.
Załączniki do zgłoszeń konkursowych mogą być przesyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W przypadku załączników przesłanych pocztą tradycyjną brane pod uwagę będą tylko te, która zostaną dostarczone Organizatorowi na adres:
Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, ul. Krakowskie Przedmieście 24/109, 00-927 Warszawa
do 20 października 2017 r. do godziny 12:00.
15.
Załączniki do zgłoszenia konkursowego, rekomendacje, opinie i inne materiały przesłane do Organizatora pocztą tradycyjną w związku z Konkursem nie podlegają zwrotowi.
16.
Uczestnicy Konkursu przekazują Organizatorowi prawa do wykorzystania zdjęć oraz materiałów graficznych i filmowych stanowiących załączniki do zgłoszenia konkursowego w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu. Zdjęcia i materiały filmowe powinny być opisane, w szczególności zawierać informacje o ich autorach.
17.
W Konkursie mogą być oceniane tylko działania i projekty kół naukowych oraz innych podmiotów skupiających studentów i doktorantów, o których informacje znajdują się w bazie Informacji o kołach naukowych i realizowanych przez nie projektach umieszczonej pod adresem www.struna.edu.pl (zwanej dalej „Bazą”).
18.
Informacje na temat podmiotu przesyłającego zgłoszenie oraz realizowanych przez niego projektów umieszczone w Bazie są traktowane przez jury Konkursu na takich samych zasadach jak załączniki do zgłoszeń konkursowych. Informacje umieszczone w Bazie po zakończeniu terminu przesyłania zgłoszeń konkursowych nie podlegają ocenie jury.
19.
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać tylko materiał istotny dla oceny działalności podmiotu w kategorii, której dotyczy. Z powodów formalnych mogą zostać odrzucone zgłoszenia zawierające materiał niezwiązany z Konkursem lub niewyselekcjonowany, w szczególności obszerne fragmenty rocznego sprawozdania z działalności podmiotu, które nie mają związku z projektem zgłoszonym do Konkursu lub ilustracje nieróżniące się treścią, a jedynie perspektywą ujęcia.
20.
Objętość załączników do zgłoszeń konkursowych w wersji cyfrowej jest ograniczona. Nie może przekraczać łącznie 18 MB w kategoriach Projekt Roku 2017, Koło Naukowe Roku 2017, Konferencja Roku 2017 i Opiekun Naukowy Roku 2017 oraz 36 MB w kategorii Wyprawa Roku 2017. Rozmiar pojedynczej ilustracji musi być większy od 0,6 MB i mniejszy od 4 MB. Do danej kategorii można przesłać w wersji elektronicznej maksymalnie 9 ilustracji, z wyjątkiem kategorii Wyprawa Roku 2017, gdzie można przesłać 18 ilustracji.

 

PREZENTACJA FINAŁOWA

21.
Finały konkursu zostaną przeprowadzone w okresie od 17 do 19 listopada 2017 roku w Warszawie.
22.
Do finałów konkursu może być zakwalifikowanych maksymalnie 40 zgłoszeń konkursowych w kategoriach Projekt Roku 2017, Wyprawa Roku 2017 oraz Konferencja Roku 2017 oraz maksymalnie po 10 zgłoszeń konkursowych w kategoriach Opiekun Naukowy Roku 2017 i Koło Naukowe Roku 2017.
23.
Uczestnik, którego zgłoszenie konkursowe zostały zakwalifikowane do finałów w kategoriach projektowych: Projekt Roku 2017, Wyprawa Roku 2017 oraz Konferencja Roku 2017, zobowiązany jest do przygotowania prezentacji finałowej.
24.
Prezentacja finałowa jest ściśle określonym co do czasu i formy wystąpieniem Uczestnika, w ramach którego zostaje przedstawiony wymiar naukowy realizowanego projektu i jego wyniki. Maksymalny czas trwania prezentacji finałowej wynosi 500 sekund (8 minut i 20 sekund).
25.
Uczestnik prezentacji finałowej ma do dyspozycji:
– scenę w kształcie półkola o promieniu 500 centymetrów,
– projektor i ekran umieszczony nad tylną częścią sceny,
– wizualizer,
– stoliki o blacie 50 x 70 cm (na scenę można wstawić maksymalnie cztery),
– wskaźnik laserowy (jego użycie jest jedynym sposobem wskazywania widzom elementów prezentacji wyświetlanych na ekranie),
– mikrofony bezprzewodowe (maksymalnie dwa).
Użycie podczas prezentacji finałowej projektora z ekranem, wizualizera, wskaźnika laserowego, stolika oraz drugiego i trzeciego mikrofonu nie jest obowiązkowe.
26.
Uczestnikowi prezentacji finałowej może na scenie towarzyszyć jeden lub dwóch asystentów.
Na scenę można wstawić dodatkowe obiekty i rekwizyty. Ich obecność musi być uzgodniona z Organizatorem na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem prezentacji finałowych.
27.
Prezentacje finałowe mają charakter otwarty (to znaczy są dostępne dla publiczności i przedstawicieli mediów).
28.
Finałem Konkursu w kategorii Koło Naukowe Roku 2017 jest przyznanie przez jury nagród podmiotowych od 1 do 9 nagród po uwzględnieniu wyników pracy jury eliminacji oraz ewentualnych wystąpień Uczestnika w prezentacjach finałowych.
29.
Finałem Konkursu w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2017 jest przyznanie przez jury nagród podmiotowych od 1 do 7 nagród po uwzględnieniu wyników pracy jury eliminacji oraz ewentualnych wystąpień Uczestnika w prezentacjach finałowych.

 

JURY KONKURSU

30.
Organizator Konkursu powołuje trzy składy jury: jury eliminacji, jury nagród projektowych oraz jury nagród podmiotowych.
31.
Zgłoszenia do Konkursu spełniające wszystkie kryteria formalne i wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie podlegają ocenie merytorycznej, której dokonują członkowie jury eliminacji.
32.
Jury eliminacji liczy od 9 do 21 osób. Składa się z nauczycieli akademickich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli partnerów i patronów Konkursu oraz innych osób wskazanych przez Organizatora. Ostateczna wielkość i skład jury eliminacji są zatwierdzane przez Organizatora po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń, rozkładem zgłoszeń pomiędzy poszczególne kategorie Konkursu oraz dziedzinami nauki, do których odnoszą się projekty opisane w zgłoszeniach.
33.
Jury eliminacji może wezwać Uczestnika do uzupełnienia zgłoszenia konkursowego, wyjaśnienia treści zgłoszenia, przedstawienia dodatkowej opinii dotyczącej projektu, o którym mowa w zgłoszeniu. Podstawowym sposobem kontaktu jury eliminacji z Uczestnikiem jest korespondencja elektroniczna przy wykorzystaniu adresu e-mail podanego w zgłoszeniu konkursowym.
34.
Efektem pracy jury eliminacji jest wybór Uczestników finałów i uszeregowanie ich zgłoszeń w postaci trzech list rankingowych.
Pierwsza lista rankingowa zawiera od 20 do 40 Zgłoszeń. Znajdują się na niej zgłoszenia konkursowe do kategorii: Projekt Roku 2017, Wyprawa Roku 2017 i Konferencja Roku 2017.
Druga lista rankingowa zawiera od 3 do 9 zgłoszeń. Znajdują się na niej zgłoszenia konkursowe do kategorii Koło Naukowe Roku 2017.
Trzecia lista rankingowa zawiera od 2 do 7 zgłoszeń. Znajdują się na niej zgłoszenia konkursowe do kategorii Opiekun Naukowy Roku 2017.
Na listach rankingowych nie ma lokat ex aequo. Pierwszej pozycji przyporządkowuje się wartość 0,99 punktu, drugiej 0,97 punktu, trzeciej 0,95 punktu, itd.
35.
Oceną wystąpień konkursowych i przyznaniem nagród w kategoriach Projekt Roku 2017, Wyprawa Roku 2017 i Konferencja Roku 2017 zajmuje się jury nagród projektowych.
36.
W skład jury nagród projektowych wchodzi od 5 do 11 osób.
37.
Efektem pracy jury nagród projektowych jest wskazanie przynajmniej trzech najlepszych prezentacji finałowych w kategoriach Projekt Roku 2017, Wyprawa Roku 2017 i Konferencja Roku 2017.
38.
W swoich pracach jury nagród projektowych operuje skalą punktową, która zawiera wyłącznie liczby naturalne od 1 do 100. Punkty przyznane przez jury nagród projektowych podlegają zsumowaniu z punktami pierwszej listy rankingowej (a zatem punktacja z pierwszej listy rankingowej może mieć znaczenie tylko wobec ewentualnego remisu w ocenie jury nagród projektowych).
39.
Nagrody w kategoriach Koło Naukowe Roku 2017 i Opiekun Naukowy Roku 2017 przyznaje jury nagród podmiotowych, po uwzględnieniu wskazań jury eliminacji i jury nagród projektowych.
40.
Obrady: jury eliminacji, jury nagród projektowych oraz jury nagród podmiotowych są niejawne.

 

KRYTERIA OCENY

41.
Podczas eliminacji kluczowy wpływ na ocenę zgłoszenia konkursowego w kategoriach Projekt Roku 2017, Wyprawa Roku 2017, Konferencja Roku 2017 mają: oryginalny pomysł na projekt, jego profesjonalna realizacja i niepodważalny walor naukowy. Pozostałe brane pod uwagę kryteria to: adekwatność skali realizacji projektu do zamierzonych efektów, sposób upowszechniania efektów projektu, skala zaangażowania członków organizacji w realizację projektu.
42.
Podczas oceny zgłoszenia w kategorii Koło Naukowe Roku 2017 kluczowe znaczenie dla jury elimanacji mają: liczba, profesjonalizm i walory naukowe realizowanych projektów analizowane w odniesieniu do liczby członków koła.
43.
Podczas oceny zgłoszenia w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2017 kluczowe znaczenie dla jury eliminacji mają: zaangażowanie opiekuna koła lub kuratora koła lub innej osoby sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością koła naukowego w działania członków i koła i w realizowane projekty.
44.
Podczas oceny prezentacji finałowych kluczowy wpływ na ocenę jury nagród projektowych mają: przedstawienie efektów aktywności naukowej w sposób zrozumiały dla przedstawicieli innych dziedzin nauki niż ta, którą reprezentuje autor lub autorzy prezentacji finałowej, atrakcyjność i komunikatywność przekazu, możliwość zarejestrowania prezentacji finałowej w postaci materiału filmowego.
45.
Podczas przyznawania nagród w kategoriach Koło Naukowe Roku 2017 i Opiekun Naukowy Roku 2017 kluczowe znaczenie dla jury nagród podmiotowych mają wcześniejsze wskazania jury eliminacji i jury nagród projektowych.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

46.
Jury eliminacji, jury nagród projektowych oraz jury nagród podmiotowych kierują się w swoim postępowaniu wyłącznie obiektywizmem i względami merytorycznymi. Jury podejmują decyzje o przyznaniu nagród w oparciu o analizę zgłoszeń, analizę innych materiałów przesłanych przez zgłaszającego, informacje zamieszczone w Bazie, zawartość i sposób wykonania prezentacji finałowej oraz w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę.
47.
Z oceny wybranych zgłoszeń konkursowych są wyłączeni członkowie jury, którzy są powiązani z Uczestnikami poprzez powinowactwo, relacje służbowe lub inne stosunki zależności w strukturach akademickich i biznesowych.
48.
Decyzje: jury eliminacji, jury nagród projektowych oraz jury nagród podmiotowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

49.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on uchwalony, tj. w drodze uchwały zarządu Organizatora.
50.
Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na ich filmowanie i fotografowanie podczas finałów konkursu oraz na upublicznienie zdjęć i materiałów filmowych powstałych podczas finałów konkursu, które zawierają ich wizerunek.
51.
W przypadku sporów powstałych na tle interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu Organizator Konkursu dokonuje wykładni jego postanowień.
52.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie lub podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających z Konkursu lub dopuszczających do Konkursu.
53.
Konkurs jest moderowany przez Organizatora, co polega na prawie do niedopuszczenia do Konkursu zgłoszenia, bez konieczności informowania o tym zgłaszającego, jeżeli:
– narusza ono powszechnie obowiązuje w Polsce prawo,
– zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do przemocy,
– zawiera treści o charakterze reklamowym lub innym komercyjnym,
– zawiera nieprawdziwą informację dotyczącą treści projektu, faktycznych uczestników projektu, źródeł finansowania projektu lub inną nieprawdziwą informację dotyczącą projektu lub osoby zgłaszającej,
– narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie.
54.
W przypadku przekazania Organizatorowi nieprawdziwych danych na temat prowadzonej działalności lub innego istotnego naruszenia Regulaminu wykluczenie Uczestnika z Konkursu może dotyczyć nie tylko bieżącej edycji Konkursu, ale również trzech kolejnych.
55.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie nagrody zwycięzcy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
56.
Regulamin wchodzi w życie 18 września 2017 r. o godzinie 18:00.