Regulamin Konkursu StRuNa 2023

 

 1. Niniejszy regulamin konkursu StRuNa, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz weryfikowania i oceniania zgłoszeń w konkursie StRuNa 2023, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu i wyłącznym administratorem bazy danych Uczestników Konkursu jest Fundacja Fundusz Pomocy Studentom, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci lub doktoranci polskich uczelni, którzy zespołowo realizują projekty naukowe w ramach podmiotów wyodrębnionych organizacyjnie, składających się w większości ze studentów i/lub doktorantów (takich jak: koła naukowego, redakcji mediów akademickich, stowarzyszenia akademickiego, organów wykonawczych samorządu studentów lub doktorantów), zwani dalej „Uczestnikami”.

 

KATEGORIE I ETAPY KONKURSU

 

 1. Konkurs posiada trzy kategorie podstawowe:

– Projekt Roku 2023,
– Koło Naukowe Roku 2023,
– Opiekun Naukowy Roku 2023;

siedem kategorii specjalnych projektowych:
– StRuNa-Med 2023,
– StRuNa-Human 2023,
– StRuNa-Science 2023,
– StRuNa-Tech 2023,
– StRuNa-Eko 2023,
– StRuNa-Art 2023,
– Konferencja Roku 2023;

oraz dwie kategorie specjalne podmiotowe:

– Debiut Roku 2023,
– StRuNa-Media 2023.

 1. Kategorie Projekt Roku 2023, StRuNa-Med 2023, StRuNa-Human 2023, StRuNa-Science 2023, StRuNa-Tech 2023, StRuNa-Eko 2023, StRuNa-Art 2023 i Konferencja Roku 2023 są w dalszej części Regulaminu nazywane „projektowymi”.
 2. Kategorie Koło Naukowe Roku 2023, Debiut Roku 2023, StRuNa-Media 2023 i Opiekun Naukowy Roku 2023 są w dalszej części Regulaminu nazywane „podmiotowymi”.
 3. Kategorią główną Konkursu jest Projekt Roku 2023. Każde zgłoszenie do kategorii specjalnej projektowej (o ile posiada załącznik, o którym mowa w pkt. 20) jest równocześnie traktowane jako zgłoszenie do kategorii Projekt Roku 2023.
 4. Organizator ma możliwość przyznania wyróżnień, przyznania Nagrody Internautów lub innych nagród dodatkowych, a także przyznania innych nagród specjalnych w doraźnie zdefiniowanych kategoriach.
 5. W każdej kategorii Konkurs jest dwuetapowy. Pierwsze etapy nazywane są dalej „eliminacjami”, a drugie etapy „finałami”.

 

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

 

 1. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać od czwartku 7 września 2023 r., od godziny 16:00:00 do czwartku 19 października 2023 r., do godziny 23:59:59.
 2. Zgłoszenie konkursowe może przesłać drogą elektroniczną student lub doktorant polskiej uczelni w imieniu podmiotu, który reprezentuje, jeżeli:

– ukończył 18 lat,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– w dniu przesłania zgłoszenia konkursowego posiada status studenta lub doktoranta.

 1. Zgłoszenie konkursowe składa się z wypełnionego formularza (dostępnego na stronie struna.edu.pl), załącznika obowiązkowego (dotyczy kategorii: Projekt Roku 2023, StRuNa-Media 2023, Koło Naukowe Roku 2023) oraz – ewentualnie – dodatkowych załączników (dopuszczalne we wszystkich kategoriach).
 2. Zgłoszenie konkursowe może być wycofane na każdym etapie Konkursu na pisemną prośbę Uczestnika, aż do momentu ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Zgłoszenia konkursowe niekompletne, zgłoszenia niespełniające warunków formalnych Konkursu bądź wymagań zawartych w Regulaminie, zgłoszenia dostarczone Organizatorowi po wyznaczonym terminie oraz zgłoszenia, do których załączniki zostały dostarczone Organizatorowi po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Zgłoszenia konkursowe muszą dotyczyć projektów i działań, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2022 r. a 30 września 2023 r.
 5. Jeden podmiot może przesłać w danym roku tylko jedno zgłoszenie konkursowe w danej kategorii.

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 

 1. Załączniki do zgłoszeń konkursowych mogą być przesyłane pocztą elektroniczną (na adres: fundacja@pomocstudentom.pl) lub tradycyjną. W przypadku załączników przesłanych pocztą tradycyjną brane pod uwagę będą tylko te, które zostaną dostarczone Organizatorowi do wtorku 24 października 2023 r., do godziny 16:00 na adres:

Fundacja Fundusz Pomocy Studentom,
ul. Krakowskie Przedmieście 24/109, 00-927 Warszawa.

 1. Załączniki do zgłoszenia konkursowego (np. rekomendacje, opinie, wydawnictwa, zdjęcia i inne materiały przesłane do Organizatora pocztą tradycyjną w związku z Konkursem) nie podlegają zwrotowi.
 2. Uczestnicy Konkursu przekazują Organizatorowi prawa do wykorzystania zdjęć oraz materiałów graficznych i filmowych stanowiących załączniki do zgłoszenia konkursowego w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu. Zdjęcia i materiały filmowe powinny być opisane, w szczególności zawierać informacje o ich autorach.
 3. W kategoriach Projekt Roku 2023, StRuNa-Media 2023 i Koło Naukowe Roku 2023 obowiązkowym załącznikiem jest film o kole lub jego projekcie/projektach trwający co najmniej 60 sekund lub prezentacja o kole lub jego projekcie/projektach licząca co najmniej 10 slajdów/ujęć/obrazów.
 4. Objętość załączników dodatkowych do zgłoszeń konkursowych w wersji cyfrowej jest ograniczona. Nie może przekraczać łącznie 36 MB w kategorii StRuNa-Media 2023 oraz 18 MB w każdej innej kategorii. Rozmiar pojedynczej ilustracji musi być większy od 0,6 MB i mniejszy od 4 MB. Do danej kategorii można przesłać w wersji elektronicznej maksymalnie 9 ilustracji, z wyjątkiem kategorii StRuNa-Media 2023, gdzie można przesłać 18 ilustracji.

Objętość załączników w wersji drukowanej nie jest ograniczona, ale należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie konkursowe powinno zawierać tylko materiał istotny dla oceny działalności podmiotu w kategorii, której dotyczy zgłoszenie. Z powodów formalnych mogą zostać odrzucone zgłoszenia zawierające materiał niezwiązany z Konkursem lub niewyselekcjonowany, w szczególności obszerne fragmenty rocznego sprawozdania z działalności podmiotu, opisujące aktywności nie mające związku z projektem zgłoszonym do Konkursu, lub ilustracje nieróżniące się treścią, a jedynie perspektywą ujęcia.

 

FINAŁY KONKURSU I PREZENTACJA FINAŁOWA

 

 1. Finały Konkursu w kategoriach projektowych zostaną przeprowadzone w okresie wskazanym przez Organizatora, jednak nie później niż do 30 listopada 2023 roku.
 2. Do finałów Konkursu może być zakwalifikowanych łącznie nie więcej niż 36 zgłoszeń konkursowych we wszystkich kategoriach projektowych oraz maksymalnie po 7 zgłoszeń konkursowych w kategoriach: Opiekun Naukowy Roku 2023, StRuNa-Media 2023, Koło Naukowe Roku 2023 oraz Debiut Roku 2023.
 3. Uczestnik, którego zgłoszenie konkursowe zostało zakwalifikowane do finałów w kategoriach projektowych, zobowiązany jest do przygotowania prezentacji finałowej.
 4. Prezentacja finałowa jest ściśle określonym co do czasu i formy wystąpieniem Uczestnika, w ramach którego zostaje przedstawiony wymiar naukowy realizowanego projektu i jego wyniki. Maksymalny czas trwania prezentacji finałowej wynosi 500 sekund (8 minut i 20 sekund).
 5. Uczestnik prezentacji finałowej występuje na scenie wskazanej przez Organizatora. Może mu towarzyszyć jeden lub dwóch asystentów. Na scenie mogą znajdować się dodatkowe obiekty (np. stolik, laptop, wskaźnik laserowy, mikrofon) oraz rekwizyty związane z tematem prezentacji finałowej. Rozmieszczenie dodatkowych obiektów i rekwizytów musi umożliwiać ich sfilmowanie.
 6. Asystent może zabierać głos na tych samych prawach co Uczestnik. Asystent podczas wystąpienia może znajdować się na scenie lub poza obrębem sceny. Asystent może korzystać z urządzeń znajdujących się poza obrębem sceny.
 7. Prezentacje finałowe mają charakter otwarty (to znaczy są dostępne dla publiczności i przedstawicieli mediów, mogą być transmitowane w środkach masowego przekazu i w mediach społecznościowych).
 8. W okresie ograniczenia swobody przemieszczania się i zgromadzeń lub innych form zaostrzonego reżimu sanitarnego Uczestnicy mogą zostać zobowiązani do samodzielnego zorganizowania prezentacji finałowej oraz jej transmisji w mediach społecznościowych.
 9. Finałem Konkursu w kategorii Koło Naukowe Roku 2023 jest przyznanie przez jury nagród podmiotowych od 1 do 7 nagród po uwzględnieniu wyników pracy jury eliminacji oraz ewentualnych wystąpień Uczestnika w finałach kategorii projektowych.
 10. Finałem Konkursu w kategoriach StRuNa-Media 2023 i Debiut Roku 2023 jest przyznanie przez jury nagród podmiotowych od 1 do 7 nagród po uwzględnieniu wyników pracy jury eliminacji oraz ewentualnych wystąpień Uczestników w finałach kategorii projektowych. Każde zgłoszenie do kategorii podmiotowej specjalnej StRuNa-Media 2023 i Debiut Roku 2023 jest równocześnie traktowane jako zgłoszenie do kategorii Koło Naukowe Roku 2023.
 11. Finałem Konkursu w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2023 jest przyznanie przez jury nagród podmiotowych od 1 do 7 nagród po uwzględnieniu wyników pracy jury eliminacji oraz ewentualnych wystąpień Uczestnika w finałach kategorii projektowych.

 

JURY KONKURSU

 

 1. Organizator Konkursu powołuje trzy składy jury: jury eliminacji, jury nagród projektowych oraz jury nagród podmiotowych.
 2. Zgłoszenia do Konkursu spełniające wszystkie kryteria formalne i wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie podlegają ocenie merytorycznej, której dokonują członkowie jury eliminacji.
 3. Jury eliminacji liczy od 3 do 24 osób. Składa się z nauczycieli akademickich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli partnerów i patronów Konkursu oraz innych osób wskazanych przez Organizatora. Ostateczna wielkość i skład jury eliminacji są zatwierdzane przez Organizatora po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń, rozkładem zgłoszeń pomiędzy poszczególne kategorie Konkursu oraz dyscypliny naukowe, do których odnoszą się projekty opisane w zgłoszeniach.
 4. Jury eliminacji może wezwać Uczestnika do uzupełnienia zgłoszenia konkursowego, wyjaśnienia treści zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowej opinii dotyczącej projektu, o którym mowa w zgłoszeniu. Podstawowym sposobem kontaktu jury eliminacji z Uczestnikiem jest korespondencja elektroniczna przy wykorzystaniu adresu e-mail podanego w zgłoszeniu konkursowym.
 5. Efektem pracy jury eliminacji jest wybór Uczestników finałów i uszeregowanie ich zgłoszeń w postaci czterech list rankingowych:

– pierwsza lista rankingowa zawiera od 16 do 36 zgłoszeń. Znajdują się na niej zgłoszenia konkursowe do kategorii: Projekt Roku 2023, StRuNa-Med 2023, StRuNa-Human 2023, StRuNa-Science 2023, StRuNa-Tech 2023, StRuNa-Eko 2023, StRuNa-Art 2023 i Konferencja Roku 2023;

– druga lista rankingowa zawiera od 3 do 7 zgłoszeń. Znajdują się na niej zgłoszenia konkursowe do kategorii Koło Naukowe Roku 2023;

– trzecia lista rankingowa zawiera od 2 do 7 zgłoszeń. Znajdują się na niej zgłoszenia konkursowe do kategorii Debiut Roku 2023;

– czwarta lista rankingowa zawiera od 2 do 7 zgłoszeń. Znajdują się na niej zgłoszenia konkursowe do kategorii StRuNa-Media 2023;

– piąta lista rankingowa zawiera od 2 do 7 zgłoszeń. Znajdują się na niej zgłoszenia konkursowe do kategorii Opiekun Naukowy Roku 2023.

 1. Na listach rankingowych nie ma lokat ex aequo. Pierwszej pozycji przyporządkowuje się wartość 0,99 punktu, drugiej 0,97 punktu, trzeciej 0,95 punktu itd.
 2. Oceną wystąpień konkursowych i przyznaniem nagród w kategoriach Projekt Roku 2023, StRuNa-Med 2023, StRuNa-Human 2023, StRuNa-Science 2023, StRuNa-Tech 2023, StRuNa-Eko 2023, StRuNa-Art 2023 i Konferencja Roku 2023 zajmuje się jury nagród projektowych.
 3. W skład jury nagród projektowych wchodzi od 5 do 15 osób, w tym przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych oraz osoby spoza środowiska akademickiego (np. członkowie organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy).
 4. Efektem pracy jury nagród projektowych jest wskazanie przynajmniej ośmiu najlepszych prezentacji finałowych spośród wszystkich zgłoszonych w kategoriach Projekt Roku 2023, StRuNa-Med 2023, StRuNa-Human 2023, StRuNa-Science 2023, StRuNa-Tech 2023, StRuNa-Eko 2023, StRuNa-Art 2023 i Konferencja Roku 2023.
 5. W swoich pracach jury nagród projektowych operuje skalą punktową, która zawiera wyłącznie liczby naturalne od 1 do 100. Punkty przyznane przez jury nagród projektowych podlegają zsumowaniu z punktami pierwszej listy rankingowej (a zatem punktacja z pierwszej listy rankingowej może mieć znaczenie tylko wobec ewentualnego remisu w ocenie jury nagród projektowych).
 6. Nagrody w kategoriach Koło Naukowe Roku 2023, Debiut Roku 2023, StRuNa-Media 2023 i Opiekun Naukowy Roku 2023 przyznaje jury nagród podmiotowych, po uwzględnieniu wskazań jury eliminacji i jury nagród projektowych. Do jury nagród podmiotowych stosuje się odpowiednio pkt 35 Regulaminu.
 7. Obrady jury eliminacji, jury nagród projektowych oraz jury nagród podmiotowych są niejawne.

 

KRYTERIA OCENY

 

 1. Podczas eliminacji kluczowy wpływ na ocenę zgłoszenia konkursowego w kategoriach Projekt Roku 2023, StRuNa-Med 2023, StRuNa-Human 2023, StRuNa-Science 2023, StRuNa-Tech 2023, StRuNa-Eko 2023, StRuNa-Art 2023 i Konferencja Roku 2023 mają: oryginalny pomysł na projekt, jego profesjonalna realizacja i niepodważalny walor naukowy. Pozostałe brane pod uwagę kryteria to: adekwatność skali realizacji projektu do zamierzonych efektów, sposób upowszechniania efektów projektu, skala zaangażowania członków organizacji w realizację projektu.
 2. Nagrodą StRuNa-Med 2023 zostaje uhonorowane najlepsze przedsięwzięcie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 3. Nagrodą StRuNa-Human 2023 zostaje uhonorowane najlepsze przedsięwzięcie z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.
 4. Nagrodą StRuNa-Science 2023 zostaje uhonorowane najlepsze przedsięwzięcie z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.
 5. Nagrodą StRuNa-Tech 2023 zostaje uhonorowane najlepsze przedsięwzięcie z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i rolniczych.
 6. Nagrodą StRuNa-Eko 2023 zostaje uhonorowane najlepsze przedsięwzięcie z zakresu wspierania ochrony środowiska, promowania postaw proekologicznych oraz tworzenia rozwiązań innowacyjnych mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
 7. Nagrodą StRuNa-Art 2023 zostaje uhonorowane najlepsze przedsięwzięcie z zakresu sztuki, działań kulturalnych i artystycznych.
 8. Podczas oceny zgłoszenia w kategorii Koło Naukowe Roku 2023 i Debiut Roku 2023 kluczowe znaczenie dla jury elimanacji mają: liczba, profesjonalizm i walory naukowe realizowanych projektów analizowane w odniesieniu do liczby członków koła.
 9. Podczas oceny zgłoszenia w kategorii StRuNa-Media 2023 kluczowe znaczenie dla jury elimanacji będzie miała skuteczność prezentacji efektów działalności naukowej koła w mediach drukowanych i elektronicznych (w tym w mediach społecznościowych) w odniesieniu do skali i wartości merytorycznej projektu.
 10. W kategorii Debiut Roku 2023 mogą brać udział organizacje, które powstały po 30 września 2022 roku.
 11. Podczas oceny zgłoszenia w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2023 kluczowe znaczenie dla jury eliminacji mają: zaangażowanie opiekuna koła lub kuratora koła albo innej osoby sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością koła naukowego w działania członków i koła i w realizowane projekty.
 12. Podczas oceny prezentacji finałowych kluczowy wpływ na ocenę jury nagród projektowych mają: przedstawienie efektów aktywności naukowej w sposób zrozumiały dla przedstawicieli innych dyscyplin naukowych niż ta, którą reprezentuje autor lub autorzy prezentacji finałowej, atrakcyjność i komunikatywność przekazu, możliwość zarejestrowania prezentacji finałowej w postaci materiału filmowego.
 13. Podczas przyznawania nagród w kategoriach Koło Naukowe Roku 2023, Debiut Roku 2023, StRuNa-Media 2023 i Opiekun Naukowy Roku 2023 jury nagród podmiotowych bierze pod uwagę również wcześniejsze wskazania jury eliminacji i jury nagród projektowych.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 1. Jury eliminacji, jury nagród projektowych oraz jury nagród podmiotowych kierują się w swoim postępowaniu wyłącznie obiektywizmem i względami merytorycznymi. Jury podejmuje decyzje o przyznaniu nagród w oparciu o analizę zgłoszeń, analizę innych materiałów przesłanych przez zgłaszającego, zawartość i sposób wykonania prezentacji finałowej oraz w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę.
 2. Z oceny wybranych zgłoszeń konkursowych są wyłączeni członkowie jury, którzy są powiązani z Uczestnikami poprzez powinowactwo, relacje służbowe lub inne stosunki zależności w strukturach akademickich i biznesowych.
 3. Decyzje jury eliminacji, jury nagród projektowych oraz jury nagród podmiotowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on uchwalony, tj. w drodze uchwały zarządu Organizatora.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na ich filmowanie i fotografowanie podczas finałów Konkursu oraz na upublicznienie zdjęć i materiałów filmowych powstałych podczas finałów Konkursu, które zawierają ich wizerunek.
 3. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Organizator z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 24/108. W sprawach dotyczących Konkursu i przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@struna.edu.pl.

Dane osobowe podane przez Uczestnika są przetwarzane w celu: organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o finalistach i laureatach Konkursu, informowania o dokonaniach Uczestników na stronach internetowych Organizatora i w jego działalności edukacyjno-informacyjnej, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego RODO.

Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie sprawnego przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o jego laureatach, archiwizacja dokumentów.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Możliwe jest ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych poprzez skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przesłaną na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu (w tym do powiadomienia Uczestników o przejściu do kolejnego etapu Konkursu i przyznaniu im nagród) oraz do realizacji programu StRuNa – Studencki Ruch Naukowy, którego Konkurs jest częścią, a którego celem jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o sukcesach studentów, doktorantów i młodych naukowców poprzez emisję materiałów informacyjnych i edukacyjnych. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 1. W przypadku sporów powstałych na tle interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu Organizator Konkursu dokonuje wykładni jego postanowień.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie lub podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających z Konkursu lub dopuszczających do Konkursu.
 3. Konkurs jest moderowany przez Organizatora, co polega na prawie do niedopuszczenia do Konkursu zgłoszenia, bez konieczności informowania o tym zgłaszającego, jeżeli:
  – narusza ono powszechnie obowiązuje w Polsce prawo,
  – zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do przemocy,
  – zawiera treści o charakterze reklamowym lub innym komercyjnym,
  – zawiera nieprawdziwą informację dotyczącą treści projektu, faktycznych uczestników projektu, źródeł finansowania projektu lub inną nieprawdziwą informację dotyczącą projektu lub osoby zgłaszającej,
  – narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie.
 4. W przypadku przekazania Organizatorowi nieprawdziwych danych na temat prowadzonej działalności lub innego istotnego naruszenia Regulaminu wykluczenie Uczestnika z Konkursu może dotyczyć nie tylko bieżącej edycji Konkursu, ale również trzech kolejnych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie nagrody zwycięzcy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 6. Regulamin wchodzi w życie w czwartek 7 września 2023 r. o godzinie 16:00.
Top