Nasze publikacje

 

Nabór artykułów do czasopisma „StRuNa – Rocznik Ruchu Naukowego”

„StRuNa” jest ogólnopolskim (niezwiązanym z żadną uczelnią), niezależnym (wydawanym przez organizację pozarządową) drukowanym czasopismem naukowym (ISSN 2299-3088).
Celem prowadzonego naboru jest umożliwienie najmłodszym przedstawicielom społeczności akademickiej opublikowania artykułów mogących wnieść wkład w rozwój nauki.

Redakcja nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń odnośnie tego, z jakimi dyscyplinami naukowymi mają być związani autorzy artykułów, ani jakie mają reprezentować typy uczelni czy ośrodki akademickie.

 1. Obowiązują zasady naboru umieszczone na stronie www.struna.edu.pl.
 2. W przypadku pojawienia się niejasności dotyczących zasad naboru należy skierować zapytanie na adres redakcja@struna.edu.pl . W ciągu pięciu dni roboczych odpowiedź zostanie skierowana bezpośrednio do autora zapytania lub pojawi się w postaci komunikatu umieszczonego na www.struna.edu.pl. Redakcja nie udziela odpowiedzi autorom zapytań, których wątpliwości zostały już wyjaśnione we wcześniejszych komunikatach umieszczonych w zakładce „Biuletyn Młodych Naukowców”.
 3.  Autor artykułu naukowego w dniu przesłania zgłoszenia musi posiadać status studenta lub doktoranta.

 Autor artykułu

 1. Publikacje mogą być wynikiem indywidualnej aktywności naukowej, prac kół naukowych oraz innych formalnych i nieformalnych grup realizujących cele naukowe w środowisku akademickim.
 2. W naborze nie mogą uczestniczyć prace zbiorowe, które mają więcej niż czterech autorów.

Zgłoszenie

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. plik z tekstowymi częściami artykułu (w tym: tekst zasadniczy, streszczenia w języku polskim i angielskim, bibliografia) zapisany jako dokument programu Microsoft Office Word,
  2. skan recenzji zgodnej z wzorem recenzji umieszczonym na struna.edu.pl (jednej lub dwóch, każda musi być podpisana przez samodzielnego pracownika naukowego) w postaci pliku (plików) formatu JPEG lub PDF,
  3. dane o autorze i projekcie naukowym (do kontaktu, do biogramu, do wiadomości redakcji) wpisane do załączonego formularza,
  4. metryczkę zgłoszenia zgodną z instrukcją, umieszczoną w treści e-maila.

   Zgłoszenie artykułu z figurami powinno zawierać również:

  1. każdą figurę umieszczoną w osobnym pliku (maksymalnie 12 figur),
  2. plik PDF pokazujący w całości złożony artykuł (wszystkie teksty i figury umieszczone we właściwych miejscach).

   W przypadku gdy artykuł ma dwóch lub więcej autorów, należy załączyć:

  1. „Informację dodatkową o autorach”. Jest to tekst opisowy, do którego nie ma standardowego formularza. Należy w nim podać, czy autorzy są równorzędni, czy też jest autor główny i współpracujący. Jaki był w największym zarysie podział obowiązków między autorami i z kim ewentualnie redakcja ma się kontaktować w poszczególnych kwestiach (np. z kim w sprawie figur, a z kim w sprawie tłumaczenia streszczenia na język angielski).

   Reasumując, zgłoszenie może zawierać od czterech do 22 plików (w wersji maksymalnej: dwóch recenzentów, 12 figur, czterech autorów).

 2. Redakcja zastrzega sobie możliwość wezwania autora – na każdym etapie naboru – do uzupełnienia zgłoszenia o elementy, które trzeba przesłać pocztą tradycyjną (np. oryginał recenzji lub poświadczenie statusu studenta albo doktoranta).

Budowa artykułu

 1. Kolejność elementów w artykule wygląda następująco:
  • imię i nazwisko autora (bez dopisywania nazwy uczelni, kierunku czy danych kontaktowych),
  • tytuł,
  • wstęp (bez tytułowania go słowem „Wstęp”),
  • zasadnicza treść artykułu podzielona na części opatrzone śródtytułami,
  • podsumowanie,
  • bibliografia,
  • streszczenie w języku polskim,
  • streszczenie w języku angielskim.
 2. Całkowita wielkość tekstu w artykule bez figur (łącznie z tytułem, podpisem autora, bibliografią, odesłaniami, streszczeniami) nie może przekraczać 46 000 znaków, licząc łącznie ze spacjami.
  Użycie każdej figury zmniejsza limit części tekstowej o 1000 znaków (a więc artykuł z jedną figurą może liczyć maksymalnie 45 000 znaków, a artykuł z 12 figurami – 34 000 znaków). Liczba figur nie może przekraczać 12. Liczba dodatkowych słów kluczowych nie może przekraczać 8. Długość jednego streszczenia nie może przekroczyć 1400 znaków, licząc ze spacjami. Tytuły i napisy występujące w figurach nie są wliczane do ogólnej liczby znaków.

Formatowanie tekstu

 1. Tekst należy przygotować przy minimalnym wykorzystaniu funkcji formatowania tekstu. Wyśrodkowany i pogrubiony może być tylko tytuł i śródtytuły. Nie można robić podkreśleń i wcięć akapitowych. Akapity należy oddzielać od siebie pojedynczym enterem. Nie można używać funkcji automatycznego punktowania i numerowania ani tzw. twardej spacji.
  W tekście należy użyć czcionki Times New Roman – rozmiar 11, z pojedynczą interlinią, nie należy używać automatycznych odstępów przed akapitem lub po nim, marginesy powinny być standardowe (2,5 cm z dołu, z góry, z prawej i z lewej).
  Kursywy można używać tylko do wyróżnienia tytułów publikacji.
  Teksty złożone z pominięciem powyższych zasad nie zostaną skierowane do oceny merytorycznej.
 2. Tekst zasadniczy, tytuły i objaśnienia figur powinny być napisane czarną czcionką. Od tej sytuacji są trzy wyjątki:
  • uwagi bibliograficzne, przywołania źródeł (czyli to, co w innych publikacjach często jest umieszczane w przypisach dolnych) wprowadzamy w nawiasie, zieloną czcionką w ramach tekstu,
  • część tekstu, która została dopisana lub przekształcona pod wpływem uwag recenzenta, a której recenzent nie otrzymał do ponownej oceny, należy wyróżnić czcionką koloru czerwonego,
  • w ramach figury, gdy używanie wyłącznie czarnej czcionki skutkuje istotną utratą czytelności, można w drodze wyjątku użyć czcionki niebieskiej.

Bibliografia

 1. Po części zasadniczej artykułu należy zamieścić bibliografię. Powinny się w niej znaleźć wszystkie cytowane pozycje ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. Po nazwisku autora należy podawać inicjały jego imion i tytuł publikacji w pełnym brzmieniu.
  W bibliografii przygotowanej na potrzeby publikacji w czasopiśmie „StRuNa” prosimy nie podawać nazw wydawnictw. Po napisanym kursywą tytule publikacji prosimy postawić przecinek, podać miejsce i rok wydania, postawić kropkę. Kolejność będzie więc następująca: nazwisko autora, inicjał jego imienia, tytuł w pełnym brzmieniu pisany kursywą, miejscowość i rok.

Przywołania w tekście zasadniczym pozycji z bibliografii

 1. Po każdym cytowaniu użytym w tekście należy zieloną czcionką w zwykłym nawiasie podać nazwisko i tytuł pozycji z bibliografii. Również wszystkie inne uwagi terminologiczne i bibliograficzne (zwykle umieszczane w przypisach) należy umieszczać w ramach tekstu zieloną czcionką w zwykłych nawiasach.

Figury

 1. Wszystkie figury (przez co należy rozumieć zdjęcia, mapy, przekroje, schematy, rysunki, tabele i inne elementy ilustracyjne lub infograficzne umieszczone w artykule) powinny mieć odnośniki w tekście w postaci: [fig. 1.], [fig. 1. i 2.], [np. c) na fig. 1.]. Figury należy zamieszczać zgodnie z kolejnością pojawiania się ich odnośników.
 2. Nad figurą należy umieścić jej numer w nawiasie kwadratowym, tytuł i ewentualnie legendę. W przypadku gdy figura została zaczerpnięta z innej publikacji, należy przywołać źródło.
 3. Tam gdzie jest to możliwe i nie skutkuje ewidentną utratą czytelności, należy stosować ilustracje czarno-białe.
  Tam gdzie wprowadzenie koloru jest konieczne dla uzyskania czytelności materiału graficznego, można wprowadzić jeden lub więcej kolorów dodatkowych: niebieski, szarość 35 proc. czarnego, szarość 75 proc. czarnego, błękit (informacja dla specjalistów – w kodowaniu RGB: niebieski = 0 R, 125 G, 195 B; błękit = 153 R, 203 G, 231 B).
 4. Figury, które są ilustracjami, muszą mieć w podstawie co najmniej 1500 pikseli.
 5. Czcionki występujące w figurach muszą być tak samo czytelne jak te występujące w tekście (czyli być wielkości fontu 11 pkt przy rozdzielczości 300 dpi).

Plik

 1. Nazwa każdego pliku (z tekstem, figurą i PDF) powinna rozpoczynać się od nazwiska autora artykułu.
 2. Całość należy przesłać w jednym e-mailu na adres redakcja@struna.edu.pl, umieszczając w tytule wiadomości swoje imię i nazwisko oraz nazwę uczelni.

Uzupełnianie zgłoszenia i korekta tekstu

 1. W pierwszej turze naboru redakcja kontaktuje się z autorami wyłącznie poprzez pocztę e-mailową. W kolejnych turach również poprzez wiadomości SMS.
 2. Jeżeli autor artykułu, do którego wysłano zapytanie lub prośbę o uzupełnienie zgłoszenia, przez 72 godziny nie udzieli odpowiedzi ani nawet nie potwierdzi, że otrzymał e-mail lub SMS, to jego zgłoszenie zostanie usunięte z drugiego naboru.
 3. W trakcie trwania naboru redakcja nie prowadzi konsultacji telefonicznych z autorami zgłoszonych artykułów ani z potencjalnymi autorami artykułów.
Top